Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan kund och SF Pension AB (org. nr. 559004-7329). Villkoren avser tillhandahållande av de förvaltningstjänster och kringtjänster för vilka du har träffat avtal med oss.

 

 

Definitioner:

– Med ”SFP” avses bolaget SF Pension AB (org. nr. 559004-7329).

– Med kund/-en avses person eller bolag som tecknat avtal för tjänster tillhandahållna av SFP.

– Med ”Din Pensionskoll” avses av SFP tillhandahållna tjänster gällande framtagande av förslag på förvaltning av fondförsäkringar, sammanställning av livförsäkringar samt rådgivning av försäkringslösningar. Ovanstående tjänster förmedlas av SFP utsedd samarbetspartner i ett separat bolag. SFP har rätt att ändra samarbetspartner samt helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal inklusive personuppgifter och fullmakter till annat bolag.

– Prislista avser priset för tillhandahållande av tjänsten ”Din Pensionskoll”.

 

  1. Allmänt

1.1. Kund ger i uppdrag åt SFP att via samarbetspartner ta fram en pensionskoll samt förslag på förvaltningslösningar för att förvalta kundens fondförsäkringar. SFP har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal inklusive personuppgifter och fullmakter till annat bolag.

1.2. En förutsättning för att SFP skall kunna fullgöra hela sitt uppdrag avseende tjänsten Din Pensionskoll är att kunden skickar in ett underskrivet förvaltningsavtal samt en särskild fullmakt. Om kunden inte lämnar sådan fullmakt på det sätt och inom den tid som SFP anvisar kommer SFP inte ha möjlighet att utföra sådana tjänster.
1.3 Kund är införstådd med att i de fall kunden ej inkommit med de blanketter och fullmakter som efterfrågas i punkt 1.2, inte påverkar SFP:s rätt till ersättning i enlighet med punkt 3.1. Vidare saknar kunden rätt att få någon del av redan betalda avgifter återbetalda och kunden är skyldig att betala ej erlagda avgifter för den innevarande avtalsperioden.

 

  1. Förvaltningsuppdrag

2.1 I kundens avtal med SFP framgår i vilken utsträckning kunden har gett SFP i uppdrag att aktivt förvalta sitt fondförsäkringskapital eller annat sparkapital hos försäkringsbolag och/eller annan depå.

2.2 Uppdraget innebär att SFP genom vår samarbetspartner förvaltar samtliga eller överenskomna delar av de fondandelar som kund vid var tid har innestående hos försäkringsbolag och/eller annan depå. Uppdraget innebär vidare att inhämta uppgifter från tillgängliga källor om kund, kundens försäkringar och kundens tillgodohavanden som behövs för att kunna utföra uppdraget och i förekommande fall för att informera kunden om förvaltningen. Uppdraget kan även omfatta SFP:s förslag till aktuella fondportföljer i  som SFP vid gällande tidpunkt marknadsför.

2.3 För uppdragets genomförande krävs det att kund överlämnar de uppgifter som SFP efterfrågar. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål överlämnas till SFP.

2.4 Kund är införstådd med att SFP inte har möjlighet att utföra förvaltningsuppdraget om kund inte överlämnar ändrade uppgifter till SFP enligt punkt 2.3

2.5 Kund är införstådd med att det för placering av kapitalet i fonder som finns registrerade hos försäkringsbolag och/eller annan depå kan utgå en avgift som avräknas från kapitalet och som tillfaller respektive fondbolag för täckande av kostnader för förvaltning och administration. Avgiften varierar mellan olika fonder och över tid.

2.6 SFP eller våra samarbetspartner garanterar inte någon värdetillväxt på kapitalet eller att värdet på kapitalet inte minskar. Kund är medveten om att det både föreligger möjlighet att kapitalet ökar och minskar i värde. Kund är vidare medveten om de risker som följer med de investeringar i fonder som avtalet avser samt att tidigare värdeutveckling och avkastning inte garanterar vägledning i fråga om framtida utveckling och avkastning.

 

  1. Priser och avtalstid

3.1 Kunden skall för SFP:s tjänst enligt avtal erlägga en avgift enligt vid var tid gällande prislista. Avgiften skall betalas i förskott. SFP har ingen skyldighet att utföra någon del av det uppdrag eller de tjänster som betalningen avser om inte fullgod betalning erhålls i rätt tid. SFP har rätt att debitera kostnader för betalningspåminnelser samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen. SFP förbehåller sig rätten att ändra avgiften. I förekommande fall skall kund meddelas senast 30 dagar före avgiftsändringen träder i kraft. Vid prishöjning under avtalstiden har kunden rätt att säga upp avtalet inom en månad från det att kunden fått meddelandet om avgiftshöjningen. Avtalstiden är minst tolv månader och maximalt 18 månader. Avtalet förlängs automatiskt med avtalad avtalsperiod, såvida tillhandahållen tjänst inte sägs upp senast 15 dagar före avtalsperiodens utgång eller annan giltig grund för uppsägning utnyttjas av kunden, se även punkt 4 angående ångerrätt med mera. SFP ska senast 30 dagar innan förlängning skriftligen påminna kunden om sin rätt att säga upp avtalet samt informera kunden att avtalet förlängs om kunden inte säger upp det senast 15 dagar före utgången av aktuell avtalsperiod.

 

 

 

 

 

  1. Uppsägning, Ångerrätt och reklamation

4.1 Uppsägning av avtalet skall lämnas per telefon till SFP:s kundtjänst 08-400 121 10, alternativt skriftligen på följande adress: SF Pension AB, Box 232, 391 22 Kalmar. Om uppsägning av tjänsten inte skett av kunden under avtalstiden enligt punkt 3.1 förlängs tjänsten med minst tolv månader och maximalt 18 månader beroende på den initiala avtalsperioden. Kunden måste säga upp tjänsten senast 15 dagar innan avtalsperiodens utgång i annat fall utgår ny avgift för den kommande avtalsperioden. Kunden har vid uppsägning inte rätt till återbetalning av redan erlagda avgifter och är skyldig att betala ej erlagda avgifter för den innevarande avtalsperioden. Kunden är medveten om att utförda delar av förvaltningsuppdraget, såsom gjorda fondval, kvarstår och förändringar eller återställning av fondval inte initieras av SFP med anledning av avtalets upphörande. Om SFP säger upp avtalet innan avtalsperiodens utgång har kunden rätt till återbetalning av redan betalda avgifter efter att avdrag gjorts för eventuella påminnelseavgifter och dröjsmålsränta.

4.2 Om detta avtal har ingåtts på distans har kunden ångerrätt och kan frånträda avtalet inom 30 dagar efter det att kunden mottagit dessa avtalsvillkor. Om kunden vill utnyttja sin ångerrätt måste kunden meddela SFP detta senast 30 dagar efter det att kunden har mottagit dessa avtalsvillkor. Uppsägning görs antingen per telefon 08-400 121 10 eller via post på adress SF Pension AB, c/o Convendum Vasagatan 16 111 20 Stockholm.

4.3 Om kunden inte har utnyttjat sin ångerrätt enligt ovan gäller Avtalet avtalad avtalsperiod i enlighet med villkoren under punkt 3. SFP:s uppsägning skall ske skriftligen genom brev till kunden hos SFP:s anmälda adress eller e-postadress. Vid uppsägning från kundens sida upphör avtalet att gälla sedan SFP har tagit del av uppsägningen. Vid uppsägning från SFP:s sida upphör avtalet att gälla en vecka efter det att SFP skriftligen har meddelat kunden om uppsägningen.

4.4 SFP skall på ett sakligt och korrekt sätt och utan dröjsmål handlägga eventuella klagomål från kunden enligt sina vid varje tidpunkt fastställda rutiner. SFP skall därutöver löpande se till att framförda klagomål följs upp i enlighet med sina vid varje tidpunkt fastställda uppföljningsrutiner. Om ett klagomål inte föranleder någon åtgärd från SFP, skall SFP informera kunden om vart denne kan vända sig för fortsatt handläggning av klagomålet.

 

  1. Hantering av Dina personuppgifter

Vid ingående av avtal med SFP samtycker Ni som kund att SFP registrerar Era personuppgifter för att kunna fullfölja SFP:s åtaganden enligt avtal med närstående samarbetspartner. I SFP riktlinjer för hantering av personuppgifter finns bland annat information om vilka uppgifter som SFP behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och Kundens rättigheter. SFP kan komma att dela Era personuppgifter med SFP:s samarbetspartner Eterum AB (org. nr. 556648-5776) i marknadsföringssyfte. SFP är ansvarig för behandlingen av Kundens personuppgifter under detta Avtal och vi följer gällande svensk lagstiftning. Läs mer om våra riktlinjer på vår hemsida, www.svfonder.se, som vi tillämpar gentemot Er i egenskap av kund.

 

  1. Övrigt

6.1 Kunden skall underrätta SFP om adressändring eller ändring av e-postadress. Meddelande som har avsänts från SFP skall anses ha nått kunden senast tre dagar efter det att brevet har avsänts till den av kunden uppgivna adressen. Meddelande som avsänts genom e-post skall anses ha nått kunden vid avsändandet om det sänts till den av kunden uppgivna e-postadressen.

6.2 SFP har rätt att besluta om ändringar av dessa villkor. Ändringarna av villkoren skall gälla från och med den tid SFP anger, dock tidigast 30 dagar efter kunden meddelats om ändringarna.

6.3 SFP har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal inklusive personuppgifter och fullmakter till annat bolag. Meddelande om sådan överlåtelse skall tillsändas kunden.