Riktlinjer för hantering av personuppgifter

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
SF Pension AB (SFP), 559004-7329, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för SFP:s verksamhet. SFP har som ändamål att bedriva marknadsföring av pensionsrelaterade tjänster både i egen regi samt på uppdrag av andra företag.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att SFP ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

SFP behandlar personuppgifter vid varje försäljning eller kundserviceuppdrag kopplat till uppdragets omfattning vilket kan omfatta uppgifter som hantering av skriftliga avtal och orderinformation.

SFP är bland annat personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Utförande av försäljning och kundservice uppdrag
 • Hantering av kunder direkt knutna till tjänst eller produkt levererad av SF Pension AB
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med samarbetspartner, företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex. för att hantera utskick, fillagringssystem, tillhandahålla IT-system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva SFPs rättsliga intressen, exempelvis med inkassobolag.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift, exempelvis om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

SFP kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. Grundinställningen är att information som ligger till grund för bokföring och faktureringsunderlag ska sparas i 7 år.

Övrig Information som hänförs till kundförhållande sparas i 24 månader efter avslutad relation.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i SFP:s system har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende SFP:s behandling av dina personuppgifter. SFP ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får SFP ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse av eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta SFP för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende SFP:s behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur SFP arbetar för att tillvarata dina rättigheter kan fås genom kontakt med SFP på e-post adressen: info@svfonder.se

One thought on “Riktlinjer för hantering av personuppgifter

Comments are closed.